IDEE   NOWEGO   SPOŁECZEŃSTWA

 Strona główna Opinie Spis treści

 

 

(18) Podsumowanie

                     Dla ułatwienie powtórzymy teraz najważniejsze tezy zawarte w dotychczasowych tekstach:

                    Cywilizacja jako narzędzie ewolucji jest wytworem naszej świadomości a jednocześnie wtórnie oddziałuje na świadomość. O osiągniętym poziomie ewolucji decyduje dostępność energii, na tym zalożeniu opiera się przyjęta w nauce klasyfikacja rosyjskiego astronoma Mikołaja Kardaszewa:

1.Cywilizacja I-go poziomu (planetarna) eksploatuje energię planety (steruje pogodą, opanowuje własny system planetarny). Dysponuje energią rzędu 4x1012Wat;

2. Cywilizacja II poziomu (słoneczna) eksploatuje bezpośrednio własną gwiazdę (słońce), dysponuje energią rzędu 1020Wat;

3. Cywilizacja III-go poziomu (galaktyczna) wykorzystuje energię miliardów gwiazd swojej galaktyki, jest to energia rzędu 1037 Wat; pozwalającą manipulować czasoprzestrzenią (podróże w czasie).(1)

                  Nie jest możliwy nieustanny wzrost demograficzny i gospodarczy na planecie będącej skończonym zbiorem zasobów. Zmiany globalne obejmują: niszczenie bio-różnorodności, skażenie chemiczne powietrza, wody i gleby; deficyt wody i energii, resztki pokrycia leśnego; rezultatem działalności gospodarczej człowieka jest tzw. dziura ozonowa i ocieplenie globalne.(2)

                  Grożą nam zderzenia z ciałami niebieskimi, geologowie twierdzą, że rozpoczęłą się szósta wielka ekstynkcja (wymieranie życia na planecie) którą człowiek przyśpiesza. Równolegle do degradacji przyrody obserwuje się degradację świata ludzkiego, zwłaszcza elit władzy. Nigdy jeszcze w historii ksenofobia, nienawiść i ciemnota nie były takim zagrożeniem dla ludzkości jak obecnie. Zaczyna się „Rewolucja Przetrwania” zwana także „Pierwszą Rewolucją Globalną” jako przejście  do cywilizacji opartej na zasadzie” żyj i daj żyć innym” zamiast dotychczasowej zasady:  ”przystosuj się do mnie lub zgiń” (3)

Warunki życia na planecie zmieniają się coraz szybciej; musimy wzajemnie uczyć się przystosowania do nowych sytuacji, wzajemnej tolerancji dla odmienności i dialogu z trudnymi nieraz partnerami. Tylko ze wspólnot dystansujących się od władzy i biurokracji będzie mogła rozwinąć się nowa, ogólnoludzka wspólnota celów politycznych  i ekologiczno-ekonomicznych oraz wartości duchowych (4).

                  Podstawowymi zasadami odpowiedzialnej polityki czyli polityki przetrwania jest przywrócenie środowisku naturalnemu zakłóconej równowagi oraz przekształcenie monopoli władzy w stosunki partnerskie (5).

                  Czynnik przekształcający chaos w stan uporządkowania nazywamy parametrem porządku. Parametrem porządku społeczeństwa ludzi wolnych jest zasada symetrii, którą proponuje się tutaj nazwać Prawem Moralnym; jest to zasada wzajemnego poszanowania ludzkiej tożsamości etnicznej, kulturowej, wyznaniowej i indywidualnej czyli pluralizm. Prawo Moralne usprawiedliwia wojnę przeciwko wojnie i zniewoleniu.(6).

                  Wszelka wiedza naukowa okazuje się zależna od  założeń z których wyciągamy wnioski, jest niepełna, przybliżona, podważalna, podlega dyskusji. Rozwijamy ją metodą prób i błędów, testujemy (falsyfikujemy), poddajemy próbie. Prawdziwość naszych sądów empirycznych weryfikujemy przez doświadczenie, a prawdziwość sądów logicznych i matematycznych na drodze dowodu. Niema natomiast kryterium prawdziwości naszych sądów wartościujących (ocen i norm); są one zawsze subiektywne. Ideologia, czyli system poglądów traktowanych jako prawda absolutna, okazała się złudzeniem. W polityce uwolnionej od ideologii pozostało myślenie pragmatyczne, weryfikowane metodą prób i błędów. Dlaczego krwawe rewolucje przeciwko dyktaturom tworzą nowe, jeszcze straszniejsze dyktatury? Bo rewolucjoniści wpadają w pułapkę prawdy absolutnej wierząc, że ich droga jest jedynie słuszna, muszą więc to przekonanie narzucać innym siłą i więzić, torturować, zabijać.(7)

                  Naszą wiedzę o odkrytej niedawno energii próżni kwantowej można streścić następująco:

1.       energia próżni jest wieczna i niezniszczalna, nie rozprasza się (nie podlega entropii) ponieważ nie podlega prawom naszego  świata fizycznego;

2.       jest idealnie zrównoważona (dekoherentna) dlatego jej nie dostrzegaamy;

3.       w warunkach fluktuacji tworzy materię i antymaterię; jest twórcą naszego świata materialnego. Poza światem materialnym czas i przestrzeń nie istnieje.(8)

                  Odkryto dwie własności naszego świata: nielokalność i pozaczasowość. Nielokalność polega na wywoływaniu skutków na odległość w czasie rzeczywistym, pozaczasowość oznacza oddziaływanie na wydarzenia przyszłe. Materia jest zawsze związana ze świadomością, Materia jest w ewolucji a wraz z nią świadomość. Świadomość może istnieć niezależnie od substratu fizycznego, może przetrwać śmierć mózgu. Nowoczesna biologia sfalsyfikowała tezę Darwina, że „przeżywa najlepiej przystosowany”, ponieważ często „przeżywa ten, kto ma szczęście”. Oznacza to, że sterowanie życiem i śmiercią na naszej planecie nie zależy od reguł rządzących światem materii. Traci więc sens dotychczasowa kontrowersja między kreacjonizmem, czyli doktryną stworzenia świata przez Boga a ewolucjonizmem. Bo skoro Absolut działający przez energię próżni kwantowej  jest poza czasem i przestrzenią, stworzenie świata i ewolucja świata okazują się synonimami. (9)

                  Świat w którym żyjemy pełen jest sensu, który nauka zaczyna dopiero odkrywać; pojęcie sensu nie należy do fizyki ani biologii lecz należy do sfery świadomości. Za „Sacrum” nowego społeczeństwa winniśmy uznać szacunek dla wszelkiego życia, nie tylko ludzkiego. Dzięki swemu symbolicznemu poznaniu człowiek tworzy w łonie biosfery  enklawę rzeczywistości  symbolicznej i technologicznie przetworzonej materii, którą nazywamy cywilizacją. Istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia przez cywilizację granic bezpieczeństwa dalszego istnienia biosfery. Życie jest fluktuacją  energetyczną, dochodzi do szczytowego stadium rozwoju a potem starzeje się i zamiera; dotyczy to wszelkich form życia od bakterii do cywilizacji. Dlatego musimy przekształcić dotychczasową cywilizację w cywilizację ogólnoludzkiej solidarności i symbiozy z przyrodą lub umrzeć wraz z nią.(10)

                  Ludzka solidarność i agresja mają swój pierwowzór w świecie zwierzęcym.  Genetycznie najbliższe nam zwierzę, szympans, jest w biosferze drugim znanym gatunkiem dokonującym zabójstw, maltretowania i gwałcenia przedstawicieli własnego gatunku dla samej przyjemności. Motywacja do przemocy wzrosła następnie przez powstanie niewolnictwa i opartych na nim systemów  władzy a dalej ideologii, jako wiary w jedyną prawdę, narzucanej przemocą. Przez kilka milionów lat wszystkie najważniejsze sprawy załatwialiśmy zabijając innych ludzi i zwierzęta. Tam gdzie toczy się walka o władzę obowiązuje tylko jedna zasada: cel uświęca środki. (11)

                  „O ile jeden instynkt w człowieku każe mu ujarzmiać i wzbogacać się, to drugi każe mu się wyzwalać i zwalczać swą nędzę. W wir rozgorzałej  stąd walki wkracza wola kierowana rozumem, która każe obu stronom szukać porozumienia na podstawie kompromisu. Na polu walki wyłania się więc synteza walczących między sobą sił – synteza, którą dziś nazywamy moralnością. Na uznaniu równych praw wszystkich i na jednakowej ich wolności opiera się powszechny dobrobyt, powszechne szczęście i cała kultura ludzkości ” (Zygmunt Żuławski). (12)

                  Zmiana systemu przemocy na system równości praw jest zmianą parametu porządku. Niema tu miejsca na kompromisowe rozwiązania: zmiana parametru porządku jest to całkowita zmiana systemu. Tam gdzie niema równości praw, tam jest przemoc. Przemoc wyraża się w trzech kolejnych stadiach rozwojowych:

I stadium ukryte stanowią uprzedzenia;

II stadium uzewnętrznione, to szerokie spektrum poniżania, dyskryminacji i prześladowań;

III stadium: ludobójstwo. Pozornie niewinne uprzedzenia są ziarnem, z którego wyrasta drzewo prześladowań i ludobójstwa.  Wniosek: zero tolerancji dla wszystkich międzyludzkich uprzedzeń musi się stać jedną z fundamentalnych zasad odpowiedzialnej polityki (13)

                  Nasz mózg korowy ( neocortex, nowa kora mózgowa) służy do myślenia, jest krytyczny i sceptyczny. Nasz mózg limbiczny (system limbiczny, mózg paleossaków)   nie rozumuje, odbiera tylko i rejestruje bodźce przyjemne i nieprzyjemne, zapisuje w pamięci tylko to, co uważamy za krzywdy, nie dostrzega natomiast krzywd, wyrządzanych przez nas innym, jest na nie ślepy. Ta ślepota mózgu limbicznego sprawia, że wszyscy ludzie, całe narody, uważają zawsze, że „my jesteśmy w porządku” tylko ”ci drudzy” nie są w porządku wobec nas. Ślepota naszego mózgu limbicznego jest biologicznym fundamentem wszelkich międzyludzkich uprzedzeń: idealizujemy „swoich” a demonizujemy „obcych”, dzielimy ludzkość na wrogie obozy, narzucamy innym nasze priorytety i poglądy. Napięcie emocjonalne generowane przez mózg limbiczny  jest zaraźliwe, rodzi szatański krąg rezonansu emocjonalnego, w którym już nie da się odróżnić napastników od ofiar, ponieważ nienawidzą i niszczą się wszyscy. Emocje mózgu limbicznego nie pozwalają się nam wzajemnie zrozumieć, dlatego podstawą odpowiedzialnej polityki musi być zaakceptowanie  faktu istnienia wzajemnie wykluczających się poglądów i szukania wspólnego języka kompromisu możliwego do przyjęcia dla wszystkich stron.(14)

                  I monokultura roślinna i monopol władzy reprezentują w sensie ekologicznym  zasadę „przystosuj się do mnie lub zgiń”; niszcząc różnorodność życia, niszczą samo  życie. Różnice kulturowe i synergiczne stanowią problem dla odpowiedzialnej polityki przyszłości. Doświadczenie komunizmu dowiodło, że poczucie tożsamości narodowej i wyznaniowej jest praktycznie niezniszczalne. Wymaga to dialogu i tworzenia koalicji narodów oraz wyznań.(15).

                  Wnioski z analizy współczesności;

1.       jeśli biosfera ma przetrwać, dotychczasową regułę gry z przyrodą ”ja zyskuję, ty tracisz” musimy zastąpić regułą: ”zyskujemy lub tracimy razem”;

2.       aby przywrócić równowagę między gatunkiem ludzkim a pozostałą biosferą trzeba : najpierw wyzwolić człowieka, czyli zastąpić monopole władzy partnerską kooperacją i konkurencją. Tylko ludzie związani solidarnością mogą szanować przyrodę i żyć w symbiozie z nią;

3.       tylko taka gospodarka globalna jest do przyjęcia, która opierać się będzie na zasadach regionalizmu, czyli tworzenia równoważnych bioregionów;

4.       w dziedzinach których rynek nie reguluje, gospodarka rynkowa musi być uzupełniana i sterowana przez rządy oraz organizacje ponadnarodowe.(16)

                  Co się zmienia:

                  `    poznanie racjonalne znajduje dziś konieczne uzupełnienie w poznaniu mistycznym (religijnym);

-          kończy się era dominacji białej rasy;

-          kończy się era dyskryminacji kobiet;

-          nauka stwarza nowe możliwości przyjaznego współżycia wolnych ludzi z przyrodą;

-          demokracja jest formą rządów dla ludów które osiągnęły względnie wysoki poziom dobrobytu i wykształcenia, są zdolne do samodzielnego nadawania kierunku polityce. W świecie chaosu i nędzy demokracja kamufluje tylko systemy autorytarne;

-          system cywilizacyjny rozpada się na mniejszość narodów wysokiego poziomu cywilizacji oraz na większość zmarginalizowaną i spauperyzowaną. Jest to największe z zagrożeń przed jakimi dziś stoi cywilizowana ludzkość.(17).

-           

         Aby wyciągnąć prawidłowe  wnioski, trzeba sformułować prawdziwe założenia. Aby zmienić świat, trzeba najpierw zdefiniować stan istniejący. Temu celowi służy publikacja powyższych założeń w 18 odcinkach. Tak obszerna problematyka musi budzić liczne kontrowersje. Zanim więc przejdziemy do budowania programu, musimy poddać te założenia otwartej krytyce. Zapraszamy więc do dyskusji. W razie potrzeby można łatwo sięgnąć do każdego z dotychczasowych tekstów (przedrukować) na stronie internetowej www.nowa2002.w.interia.pl  Prosimy jedynie o przestrzeganie pragmatycznego sposobu myślenia, wszelkie ideologiczne uwagi będą ignorowane   

                                                                                                 W imieniu Grupy Inicjatywnej

                                                                                                    Jan Maria Szymański

 

Ostatnia modyfikacja: 05 października 2002