IDEE   NOWEGO   SPOŁECZEŃSTWA

 Strona główna Opinie Spis treści

 

 

 (27) Propozycje organizacyjne

   Część 4. Praca u podstaw

            Podstawowe ogniwo Ruchu nazwałem „Ogniskiem”, nazwa ta jest tylko propozycją. Sama koncepcja organizacyjna tego pierwszego ogniwa organizacyjnego przedstawia się następująco:

1.       „Ognisko” jest podstawowym ogniwem organizacyjnym Ruchu. Jest to asocjacja nieformalna, oparta na istniejących więziach międzyludzkich. Ognisko może liczyć od kilku do kilkudziesięciu osób. Wszelkie decyzje Ogniska podejmowane są w drodze uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Ogniska. Przyjęcie nowej osoby do ogniska wymaga uchwały zatwierdzającej, poprzedzonej pisemnym poparciem (referencjami) co najmniej jednego Członka Ogniska. Ognisko może wybrać ze swego grona koordynatora i inne osoby odpowiedzialne za powierzone im sprawy.

2.       Ognisko wybiera sobie pole działania: ochrona środowiska, wzajemna pomoc społeczna, działalność zawodowa, naukowa, artystyczna, wychowawcza, charytatywna, edukacyjna itp.

3.       Ognisko powinno opracować własny program działania i współdziałania, posługując się w razie potrzeby schematem „gwiazdy decyzyjnej”.

4.       Członków Ogniska obowiązuje solidarność we własnym gronie oraz przyjazny stosunek do otoczenia społecznego i przyrodniczego.  Zniszczyliśmy wiele siedzib gatunków zwierzęcych, wiele roślinności; mamy moralny obowiązek odbudować to co można w istniejących warunkach. W miastach Europy i Azji wiele gatunków „dzikich” ptaków i ssaków przystosowuje się do życia blisko ludzi. Naruszyliśmy naturalną równowagę łańcuchów pokarmowych, mamy więc obowiązek dbać, aby jedne gatunki nie rozmnażały się nadmiernie kosztem wytrzebienia innych. Tak. np. o ile w zimie trzeba dokarmiać ptactwo, na wiosnę zakładać domki lęgowe, celowe może okazać się odnowienie populacji ptaków drapieżnych.

5.       Ognisko powinno służyć wychowaniu i samowychowaniu swych Członków w duchu uwalniania się od uprzedzeń międzyludzkich, samokrytycyzmu oraz rozpatrywania  decyzji i wszelkich problemów przyszłości w kategoriach bilansu decyzyjnego:

-          jaki jest cel decyzji?

-          Co zamierzamy osiągnąć?

-          Co jest przewidywanym kosztem tego osiągnięcia?

-          W jaki sposób należy podjąć decyzję (program działania)?

-          Kto i jak zweryfikuje zgodność wyników z założeniami?

 

6.       Wiemy, że nasz mózg limbiczny rejestruje tylko nasze przykrości; będąc całkowicie ślepym na przykrości wyrządzane innym. Wiemy, że przyjemne i przykre doznania  zawierają      wartości, dodatnie lub ujemne, które zawsze są subiektywne i należą do mózgu oceniającego a nie do przedmiotu ocenianego. Tylko inni mogą nam powiedzieć, jak odbierają nasze działania i zaniechania i na tym polega wartość dialogu. Ale ten dialog musi być absolutnie szczery, nikt nie może się obrażać, nawet gdyby argumenty drugiej strony wydawały mu się  niewiarygodne lub krzywdzące. Inna droga do wzajemnego zrozumienia się ludzi nie istnieje. W znanych mi spotkaniach na temat uprzedzeń zawsze wysłuchiwano tylko zarzutów jednej strony, przemilczając zarzuty drugiej, dając przedstawienie obłudy i umacniając istniejące uprzedzenia.

W Polsce wielokrotnie organizowano dialog polsko-żydowski, polsko-ukraiński, polsko-białoruski, polsko-romski (cygański), ale zwykle był to monolog jednej strony przy milczeniu drugiej, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do całkowitej, publicznej szczerości, kryjąc w głębi duszy przekonanie, że ich sprawy są najważniejsze i że tylko oni są zawsze „w porządku”, co oczywiście nie może być prawdą, skoro tak myślą wszyscy. Tylko Ruch może przełamać ten bilans obłudy, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani w ukrywaniu czegokolwiek; nie wlecze się za nami żadna przeszłość.

7.       Ogniwa tworzą koalicje. W koalicji jedno ogniwo może pełnić rolę koordynującą i zapewniającą łączność.

8.       Jeśli wzrost liczby Ogniw będzie dostateczny, koalicja Ognisk może powołać Konwent Polityczny, który wyłoni kandydatów do wyborów.

9.       Ogniwo lub koalicja ogniw może uruchomić działalność gospodarczą,  ukierunkowaną działalność społeczną, lub brać udział w inicjatywach innych organizacji pozarządowych.

10.   Ruch Nowego Społeczeństwa nie może przyjmować wsparcia finansowego ze źródeł uzależniających.

 

Dla powstania Ruchu potrzebne jest skumulowanie:

-          sytuacji wymuszającej,

-          odpowiedniej kadry,

-          odpowiedniego systemu idei wytyczających ścieżkę działania,

-          zapłonu, czyli „iskry Bożej” której dostarcza energia osób mających powołanie przywódcy. Jeśli to wszystko mamy, zaczynajmy tworzyć pierwsze Ogniwa. Jeśli czegoś brakuje, starajmy się to uzupełnić.

 

Na tym kończy się podstawowa część organizacyjna „Listów”.  Należy jeszcze oczekiwać dwu części uzupełniających:

·        Nowa świadomość i odpowiedzialna polityka, oraz

·        Sprawy polskie

 

 

 

***

 

Ostatnia modyfikacja: 05 października 2002